1.   incisie zn. 'insnijding'
categorie:
leenwoord
Vnnl. incisie '(chirurgische) insnijding' [1552; WNT Aanv.].
Al dan niet via Frans incision 'id.' [1314; Rey] ontleend aan Laatlatijn incisio 'id.', eerder al klassiek Latijn incīsiō 'cesuur, onderbreking', afleiding van incīdere 'onderbreken, doorsnijden, insnijden', gevormd uit in- 3 'in-' en de combinatievorm -cīdere van caedere 'hakken, snijden', van verder onbekende herkomst.
Men zoekt voor caedere wel verband met Latijn cadere 'vallen, sneuvelen', scindere 'scheuren, splitsen', Sanskrit khidáti 'verscheuren', Grieks skhízein 'splijten', maar Indo-Europese verwantschap met deze woorden is verre van zeker.


  naar boven