2451.   onecht
categorie:
geleed woord
Zie: echt 2
2452.   ongebreideld
categorie:
geleed woord
Zie: breidel
2453.   ongedierte zn. 'schadelijke of lastige dieren'
categorie:
geleed woord
Vnnl. ongedierte 'schadelijke of lastige dieren, i.h.b. insecten' in Vlieghen ... ende dierghelijcke beestkens oft onghedierte [1615; iWNT vlieg I], 't onghediert op 't veld 'de wilde roofdieren in het veld' [1617; iWNT].
Afleiding met het voorvoegsel on- in de betekenis 'slecht, onbehaaglijk' van het collectivum gedierte 'diersoort, de dieren'. Daarnaast bestaat het zn. ondier 'afzichtelijk dier' zoals in mnl. int ewelike vier, in dien stanc, in dat vule ondier 'naar het eeuwige vuur, de stank, het monsterlijk gedierte' en so vele ondiers: padden, slanghen, sarpente, draken [begin 14e eeuw; MNW].
Fries: √Ľngedierte
2454.   ongedurig
categorie:
geleed woord
Zie: gedurig
2455.   ongegrond
categorie:
geleed woord
Zie: gegrond
2456.   ongehavend
categorie:
geleed woord
Zie: havenen
2457.   ongekend
categorie:
geleed woord
Zie: kennen
2458.   ongelikt
categorie:
geleed woord
Zie: gelikt
2459.   ongenaakbaar
categorie:
geleed woord
Zie: genaken
2460.   ongerief
categorie:
geleed woord
Zie: gerief

< Vorige 10 lemmata | Volgende 10 lemmata >
  naar boven